ฝ่ายวิศวกรรม

                    มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก
        สำรวจและออกแบบ
เพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้นวางแผนดำเนินการ
        จัดตั้งงบประมาณควบคุมการใช้งบประมาณทั้งหมดของโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน
        และเป้าหมายที่กำหนดไว้ แบ่งออกเป็น 3 หน่วย คือ หน่วยแผนงานและงบประมาณ
        หน่วยพิจารณาโครงการและออกแบบเบื้องต้นหน่วยสำรวจเบื้องต้น
         โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797