ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนงานด้านจัดสรรน้ำการส่งน้ำและการระบายน้ำ
และการใช้น้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทานการวางแผนปลูกพืชและการสำรวจผลผลิตภาย
ในเขตโครงการให้เหมาะสมและสัมพันธ์และรับผิดชอบในการควบคุมงานซ่อมแซมปรับปรุงโครงการ
ก่อสร้าง งานศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำฝึกอบรมเกษตรกร
ให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี แบ่งออกเป็น 4 หน่วยคือ หน่วยจัดสรรน้ำและสถิติ  หน่วยเกษตรชลประทาน หน่วยซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน  และหน่วยรักษาบริเวณ

โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797