นายจิตศักดิ์ อนุศาสนนันท์
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1


                                ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
                 ควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลางและโครงการชลประทานขนาดเล็ก
   ในเขต อ.เมือง อ.ปากท่อ อ.วัดเพลง อ.ดำเนินสะดวกงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและ
   บำรุงรักษาประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ไขเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
   ส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี
   และให้คำแนะนำในการก่อสร้าง และบำรุงรักษาระบบส่งน้ำโครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797