นายไชยยุทธ ยิ้มแย้ม
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2                           ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
                  ควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลาง และโครงการชลประทานขนาดเล็ก
   ในเขต อ.จอมบึง อ.สวนผึ้ง งานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
    ประสานงานกับอำเภอ และเกษตรกรในการพิจารณาแก้ไขเบื้องต้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานด้านส่งน้ำ
    ให้แก่พื้นที่เพาะปลูก จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี 
    และให้คำแนะนำในการก่อสร้าง และบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ

โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797