นายยรรยงค์ หอมจิตต์
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3                          ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
                 ควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการชลประทานขนาดกลาง และโครงการชลประทานขนาดเล็ก
   ในเขต อ.บ้านโป่ง อ.โพธาราม อ.บ้านคา อ.บางแพ งานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำ
   และบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอ และเกษตรกรในการพิจารณาแก้ไขเบื้องต้น ในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับงาน
   ด้านส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำชลประทาน
   อย่างถูกวิธี  และให้คำแนะนำในการก่อสร้าง และบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ
โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797