งานบริหารงานทั่วไป

 มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านธุรการ การเงิน และการบัญชี และงานพัสดุโครงการ ทั้งการรักษาความปลอดภัย และรักษาบริเวณในโครงการให้อยู่ในความเรียบร้อย
แบ่งออกเป็น 3 หน่วย คือ หน่วยธุรการ    หน่วยการเงิน การบัญชี    หน่วยพัสดุ      

 
โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797