งานบริหารงานทั่วไป

 มีหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านธุรการ การเงิน และการบัญชี และงานพัสดุโครงการ     

 
โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797