งานบัญชีและการเงิน
            มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลเรื่องการเบิกจ่ายและงานทางด้านการเงินทุกประเภท
   ค่าจ้างชั่วคราว ตลอดจนการจัดการรายงานงบต่างๆ พร้อมผลการเบิกจ่ายเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง
   ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797