ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
              มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาความเหมาะสม  วางแผนบริการในการจัดตั้งและก่อสร้างโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
   และขยายพื้นที่ของโครงการเดิม รวมถึงการวางแผนควบคุมบริการเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและ
   ชุมชนเมือง เมื่อมีภัยแล้งและน้ำท่วม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคนิค วิธีการในการซ่อม- แซมบำรุงรักษา
    เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า และระบบส่งน้ำรวมทั้งอาคารประกอบให้แก่องค์กรปกครอง
   ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประสาน รวบรวมแผนการเพาะปลูก พืช เก็บสถิติข้อมูล น้ำฝน น้ำท่า น้ำชลประทาน
   พื้นที่เพาะปลูก ตลอดจนผลผลิตด้านการเกษตร ทั้งให้คำแนะ- นำ การคิดคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำ
    เพื่อการเกษตร การจัดตั้งกลุ่มผุ้ใช้น้ำ สหกรณ์ผู้ใช้น้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

   โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797