Menu
 
โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านบ่อหวี
 
ศูนย์ศึกษาพรรณไม้ป่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
 
แหล่งผลิตอาหารตามพระราชดำริ
 
โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน
 
โครงการแปลงสาธิตการเกษตรทฤษฎีใหม่
 
 
             เนื่องจากเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
   เป็นผลทำให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา ซึ่งลักษณะพื้นที่เป็าหมายเป็นที่ราบสูงติดเทือกเขา
   ดินโดยส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ไม่สามารถเก็บกักน้ำและความชื้นไว้ได้ โดยมีพื้นที่ขอ
ี   รับการสนับสนุนจัดทำฝน ดังน
ี้
         
   1. โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
            
2. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บ้านบ่อหวี และบ้านพุระกำ
         
   3. ศูนย์ศึกษาพรรณป่าไม้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
        
    4. แหล่งผลิตอาหารตามพระราชดำริ
           
 5. โครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน    
      
 
            จากปัญหาความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 จังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ใน
   ภาวะวิกฤติด้านน้ำ และเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงขอรับการสนับสนุนการจัดทำฝนหลวง
   โดยเน้นหนักพื้นที่เขตฝนน้อย และนอกเขตพื้นที่รับน้ำชลประทาน ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ
   สูงติดเทือกเขา สภาพดินโดยทั่วไปไม่สามารถเก็บน้ำและความชื้นไว้ได้ จากสภาวะการขาดแคลน
   น้ำได้ส่งผลต่อการวางแผนด้านการพัฒนางานโครงการพระราชดำริที่ตั้งอยู่ในบริเวณดังกล่าวด้วย
   การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจังหวัดราชบุรีได้รับการสนับสนุนการทำฝนหลวงจากศูนย์
์   ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบน (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ท่าอากาศยานหัวหิน  ซึ่งการปฏิบัติ  
   ภารกิจบริเวณพื้นที่เป้าหมาย มีระยะทางห่างจากสนามบินมาก และมีผลต่อการจัดทำฝนหลวง
   เนื่องจากสภาพอากาศในบริเวณดังกล่าว จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วกว่าพื้นที่ราบปกติทั่วไป
 
โครงการชลประทานราชบุรี 77 หมู่ 3 ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000
E-mail Rid_Rachburi@hotmail.com
โทรศัพท์ 0-3232-5798 Fax 0-3232-5797