ชื่อ - สกุล
:
นาง ชุติญา พรหมมาศ
ตำแหน่ง
:
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
หมายเลขโทรศัพท์
:
โทรศัพท์มือถือ
:
e-mail
:
-
ชื่อ - สกุล
:
นาง บุหลัน ทองศรีนุ่น
ตำแหน่ง
:
รักษาการหัวหน้าหน่วยธุรการ
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-7782-1666 ต่อ 114
โทรศัพท์มือถือ
:
08-0882-6250
e-mail
:
-
ชื่อ - สกุล
:
นาง จีรภา บัวทิม
ตำแหน่ง
:
หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-7781-2944
โทรศัพท์มือถือ
:
08-9288-4562
e-mail
:
Jeerapaboutim@hotmail.com
ชื่อ - สกุล
:
น.ส. อนุรัตน์ ผยองศักดิ์
ตำแหน่ง
:
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-7782-1666 ต่อ 114
โทรศัพท์มือถือ
:
08-9868-0613
e-mail
:
-
ชื่อ - สกุล
:
น.ส. มยุรี ตั้งจิตร
ตำแหน่ง
:
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-7782-1666 ต่อ 114
โทรศัพท์มือถือ
:
08-1956-1646
e-mail
:
Poopa-2524@hotmail.com
ชื่อ - สกุล
:
น.ส. วราภรณ์ ทองแก้ว
ตำแหน่ง
:
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน(เลขาหน้าห้อง ผอ.คป.ระนอง)
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-7782-1666 ต่อ 107
โทรศัพท์มือถือ
:
08-1787-6004
e-mail
:
b_n_6699_icu@hotmail.com-
ชื่อ - สกุล
:
น.ส. จิรารัตน์ ผยองศักดิ์
ตำแหน่ง
:
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-7782-1666
โทรศัพท์มือถือ
:
08-1797-2277
e-mail
:
feeingbow@hotmail.com-
ชื่อ - สกุล
:
น.ส. สุพัตราแก้วทนง
ตำแหน่ง
:
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-7782-1666
โทรศัพท์มือถือ
:
08-1370-6715
e-mail
:
chompu_kae_narak@hotmail.com-
ชื่อ - สกุล
:
น.ส. นงลักษณ์ เกตุไสย์
ตำแหน่ง
:
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-7782-1666
โทรศัพท์มือถือ
:
08-1894-0267
e-mail
:
Sweetiiz_123@hotmail.com
ชื่อ - สกุล
:
น.ส. ปลินดา อนิลบล
ตำแหน่ง
:
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-7782-1666
โทรศัพท์มือถือ
:
08-5475-2894
e-mail
:
jaaey_2524@hotmail.com
ชื่อ - สกุล
:
น.ส. จิราพร บุญยิ่ง
ตำแหน่ง
:
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-7781-2944
โทรศัพท์มือถือ
:
08-4442-1949
e-mail
:
Kwan_jirapron2526@hotmail.com
ชื่อ - สกุล
:
น.ส. อุทัย ยวดยง
ตำแหน่ง
:
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-7781-2944
โทรศัพท์มือถือ
:
08-7897-7996
e-mail
:
mtontai_oo@hotmail.com
ชื่อ - สกุล
:
น.ส. พัชรี คงรักษา
ตำแหน่ง
:
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
หมายเลขโทรศัพท์
:
0-7781-2944
โทรศัพท์มือถือ
:
08-6273-7261
e-mail
:
npacharee@hotmail.com
 

 

พยากรณ์อากาศ

 

 

 

 

 

 

ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างบุคลากร
อัตรากำลัง