งานบริหารทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และพัสดครุุภันฑ์ต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์เผยแพร่งานชลประทานและกิจการของโครงการต่าง ๆ ในงานของกรมชลประทาน ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

พยากรณ์อากาศ

 

 

 

 

 

 

ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างบุคลากร
อัตรากำลัง
หนังสือเวียน กระทรวง/กรม

นาง ชุติญา พรหมมาศ

หัวหน้างานบริหารทั่วไป