ฝ่ายช่างกล โครงการชลประทานระนอง

นาย ผดุงชาติ ไทรงาม

หัวหน้าฝ่ายช่างกล

หน้าหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
อัตรากำลัง
พยากรณ์อากาศ
ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

 

หนังสือเวียน กระทรวง/กรม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

 ส่วนเครื่องจักรกล มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ตรวจสอบ ให้คำแนะนำในการวางแผนปฏิบัติการซ่อมสร้าง ดัดแปลงแก้ไข การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องสูบน้ำ ยานพาหนะ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือสื่อสาร เพื่อสนับสนุนงานในหน้าที่ของสำนักชลประทาน ควบคุม เครื่องจักรกลที่ใช้ในงานก่อสร้าง โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพิเศษอื่น ๆ และก่อสร้าง คันคูน้ำ การปรับปรุงบำรุงรักษาทางชลประทาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่งานช่างกลของหน่วยงานต่าง ๆ ออกแบบดัดแปลงอุปกรณ์บังคับน้ำ เครื่องจักรกล ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศในเขตสำนัก ชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการใช้เครื่องจักรกล การผลิตการติดตั้งอุปกรณ์บังคับน้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเกิดประโยชน์สูงสุดสามารถรองรับภารกิจของกรมชลประทาน รวมทั้ง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 5 ฝ่าย คือ

  1 ฝ่ายวิศวกรรมเครื่องกล มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการวางแผนการใช้เครื่องจักรกล จัดทำประมาณการ บริหารและพัฒนาเครื่องจักรกล ด้านวิศวกรรม เครื่องจักรกลสูบน้ำ ออกแบบ ดัดแปลงอุปกรณ์บังคับน้ำ เครื่องจักรกล ให้มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ของงานช่างกลในหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพื่อให้เกิดการ ใช้เครื่องจักรกลได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
  2 ฝ่ายปฏิบัติการช่างกล มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมการซ่อมสร้าง ดัดแปลง แก้ไขการผลิต การติดตั้งเครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์บังคับน้ำ ควบคุมการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรกลก่อสร้างเครื่องมือกล เครื่องจักรกลสูบน้ำ เครื่องจักรกลงานดิน ยานพาหนะ เครื่องจักรกล ไฟฟ้า ประปา ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย
  3 ฝ่ายปฏิบัติการเครื่องจักรกลงานดิน มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมการปฏิบัติการของเครื่องจักรกลงานดิน เครื่องจักรกลก่อสร้างและยานพาหนะ ให้กับหน่วยงานในความรับผิดชอบของสำนักชลประทาน ได้แก่ งานขุดลอกคลอง งานปรับปรุงทางชลประทาน งานบำรุงรักษาทางชลประทาน งานก่อสร้างคันคูน้ำ งานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดกลาง งานก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดเล็ก งานโครงการพิเศษอื่น ๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  4 ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ มีหน้าที่และความรับผิดชอบควบคุมเครื่องจักรกลสูบน้ำ เพื่อทำการสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรสำหรับเพื่อการอุปโภค-บริโภค การป้องกันอุทกภัย สนับสนุนงานก่อสร้าง วางแผน ควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติการสูบน้ำให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และประหยัดงบประมาณ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  5 ฝ่ายสื่อสาร มีหน้าที่ในการวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ให้บริการข่าวสาร เรียกขาน รวมทั้งประสานงานข่าวสารระหว่างหน่วยงานต่างๆ