ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บฝ่ายวิศวกรรม โครงการระนอง    

นายไพโรจน์  คำทอน
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

 
 
กองแผนงาน
 
 
 
 
 
   พยากรณ์อากาศ
 
 
 
สถิติเยี่ยมชมเว็บไซต์
 
Free Hit Counter
 
 

 

ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง
 

 
 

 

 

     ฝ่ายวิศวกรรม
  หน้าที่ความรับผิดชอบ
 

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม  ประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการวางแผนงานและควบคุมงบประมาณในกิจกรรมของโครงการ    พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง    โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่น ๆ   สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น   เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานสภาพด้านวิศวกรรมของเขื่อน   รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการ   รวบรวมเก็บสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล ทำรายงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน

 

 
 
 
  
 

 
 
 
  
 

 

 

 
 

ฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานระนอง
โทร 077-821666 ต่อ 112
โทรสาร 077-812943