โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ลำดับ ชื่อโครงการ/ที่ตั้ง ปีที่ก่อสร้าง  พิกัด ระวาง สภาพทั่วไป พื้นที่รับประโยชน์ กลุ่มผู้ใช้น้ำ ผลประโยชน์ที่ได้รับ หมายเหตุ
ที่ (พ.ศ.)   แผนที่ (ซ่อม/ปรับปรุง) (ไร่) (กลุ่ม/จำนวนคน) (อุปโภค-บริโภค/เกษตร)
1 โครงการอาคารอัดน้ำห้วยหอย (อันเนื่องมาจาก 2549 47PMM 856-066 4729 II - 500 3/120 220 ครัวเรือน/ 800 ไร่  
  พระราชดำริ) หมู่ที่ 1 ต.ในวงใต้ อ.ละอุ่น                
  จ.ระนอง                
                   
2 โครงการอาคารอัดน้ำบ้านโปร่งรวย (อันเนื่อง 2550 47PMM 839-716 4730 II ปรับปรุง 800 4/82 150 ครัวเรือน/ 800 ไร่ ** เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
  มาจากพระราชดำริ) หมู่ที่ 7 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี       อ่างเก็บน้ำ       การเก็บกักน้ำ
  จ.ระนอง       ด้านหน้า        
                   
3 โครงการฝายคลองรังแตน (อันเนื่องมาจาก 2551 47PMM 880-785 4730 II - 1,500 3/144 250 ครัวเรือน/ 1,500 ไร่  
  พระราชดำริ) หมู่ที่ 11 ต.จปร. อ.กระบุรี                
  จ.ระนอง                
                   
4 โครงการอาคารอัดน้ำห้วยน้ำทุ่น (อันเนื่องมา 2551 47PMM 904-424 4729 I - 600 2/600 60 ครัวเรือน/ 600 ไร่  
  จากพระราชดำริ) หมู่ที่ 10 ต.ลำเลียง อ.กระบุรี                
  จ.ระนอง                
                   
5 โครงการอาคารอัดน้ำบ้านห้วยไทรงาม  2553 47PMM 837-405  4729 IV - 600 - 74 ครัวเรือน/ 600 ไร่ กำลังดำเนินการก่อสร้าง
  (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) หมู่ที่ 10 ต.ลำเลียง               แล้วเสร็จปี 2553
  อ.กระบุรี จ.ระนอง                
                   
6 โครงการอาคารอัดน้ำคลองวังยวน - 47PML 601-674 4728 III - 1,200 - 100 ครัวเรือน/ 1,200 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ
  (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) หมู่ที่ 9 ต.กะเปอร์               ขออนุญาตใช้ที่ดิน
  อ.กะเปอร์ จ.ระนอง