ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานระนอง

นาย สมสวัสดิ์ ฉายสินสอน

หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

หน้าหลัก
หน้าที่ความรับผิดชอบ
อัตรากำลัง
พยากรณ์อากาศ
ลิงค์เว็บที่เกี่ยวข้อง

 

หนังสือเวียน กระทรวง/กรม

เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นาย วีระ เพ็งทอง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานระนอง ,นาย ไพโรจน์ คำทอน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ นาย สมสวัสดิ์ ฉายสินสอน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ ดูความก้าวหน้า ของงาน โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำคลองบางนอน โดยใช้งบประมาณของจังหวัดระนอง ผลงานรวม ๓๕ เปอร์เซ็นต์