โครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้โครงการชลประทาน
ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและบริหารจัดการน้ำ
แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ประชุมโครงการผลิดขัาวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้
   
*** อยู่ระหว่างการปรับปรุง ข้อมูล และ webpage บางรายการยังไม่สามารถใช้งานได้ในขณะนี้ ***
รายงานสภาพอากาศ
วันที่ 20 สิงหาคม 2552
ร้อยเอ็ด
25 35
มหาสารคาม
24 36
ขอนแก่น
24 35
กาฬสินธุ์
25 35
กรุงเทพ ฯ
26 34
ราคาน้ำ้มันประจำวันที่ 20 สิงหาคม 2552
 
31.34
 
32.14
 
8.5
 
35.74
 
27.69
 
22.72
 
29.84
 
26.49
ความหมายและวัตถุประสงค์ของการชลประทาน
วิวัฒนาการของการชลประทานในประเทศไทย
ประเภทโครงการชลประทาน
อาคารชลประทาน
การส่งน้ำและวิธีการส่งน้ำ
ความสำคัญของการชลประทาน
วัฎจักรน้ำ (Water Cycle)
ปัญหาเรื่องน้ำ