ติดตามสถานการณพายุ ลมฟ้า อากาศ น้ำท่ารายวัน คลิกภาพหรือข้อความโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “โครงการประชาอาสาปลูกป่า
๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี”
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๙ น. จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ) ร่วมกับโครงการชลประทานร้อยเอ็ด และส่วนราชการสถานศึกษา องค์กรเอกชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตาม “โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี" บริเวณที่สาธารณประโยชน์ โคกคำปลากั้ง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556
นางนิลุบล เครือนพรัตน์

รองผู้อำนวยการ
สำนักงบประมาณ

รับฟังสรุปผลการดำเนิน
กิจกรรมและการใช้งบประมาณ
ของส่วนราชการในโครงการ
ผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐาน
เพื่อการส่งออก
ในทุ่งกุลาร้องให้
ณ ห้องประชุม
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด


วีรศักดิ์ ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา
สำนักชลประทานที่ 6
สบค.
สบอช.
สบอช.
ปัญหาสาเหตุน้ำท่วม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ผอ.เอนก ไชยคำภา
แผนที่น้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด ปี 2554
สารสนเทศ
แผนปฏิบัติการเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม ปี 2555
วีรศักดิ์ ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
รายงานสรุปการป้องกัน และบรรเทาภัยจากอุทภัย ปี 2554
วีรศักดิ์ ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
สรุปผลช่วยเหลือภัยแล้งนาปี 55 และแผนเพาะปลูกอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เสนอ กปอ.
ผอ.เอนก ไชยคำภา