ติดตามสถานการณพายุ ลมฟ้า อากาศ น้ำท่ารายวัน คลิกภาพหรือข้อความโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “โครงการประชาอาสาปลูกป่า
๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี”
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๙ น. จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ) ร่วมกับโครงการชลประทานร้อยเอ็ด และส่วนราชการสถานศึกษา องค์กรเอกชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ตาม “โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี" บริเวณที่สาธารณประโยชน์ โคกคำปลากั้ง ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก


"ภาพเคลื่อนไหวของ

พายุดีเปรสชั่นบริเวณจีนใต้

ที่กำลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง

ประเทศเวียตนาม

อาจทำให้มีฝนตกที่อีสานบ้านเรา

ถ้าไม่เปลี่ยนทิศเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ย"

ดาวเทียม MTSAT-2

(ดาวเทียมนี้โคจรอยู่ที่ 145E

ณ เส้นศูนย์สูตร)


ภาพเคลื่อนไหวนี้

จัดทำโดย

อุตุนิยมประเทศสิงคโปร์โครงการชลประทานร้อยเอ็ดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นำโดยนายอดิสัย สุทธิไชยา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย

ส่วนราชาการในเขตพื้นที่ เยาวชน นักเรียน และประชาชน
ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
โดยปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง
เช่น ต้นสักทอง ยางนา มะขาม มะม่วง ขี้เหล็ก
พยุง ประดู่ และต้นไผ่ รวม 481 ต้น

วีรศักดิ์ ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา
สำนักชลประทานที่ 6
สบค.
สบอช.
สบอช.
ปัญหาสาเหตุน้ำท่วม อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
ผอ.เอนก ไชยคำภา
แผนที่น้ำท่วม จ.ร้อยเอ็ด ปี 2554
สารสนเทศ
แผนปฏิบัติการเตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วม ปี 2555
วีรศักดิ์ ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
รายงานสรุปการป้องกัน และบรรเทาภัยจากอุทภัย ปี 2554
วีรศักดิ์ ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
สรุปผลช่วยเหลือภัยแล้งนาปี 55 และแผนเพาะปลูกอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง เสนอ กปอ.
ผอ.เอนก ไชยคำภา