เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2555 หน่วยส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1/4 อ่างเก็บน้ำหนองท่าจอก ต.ช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ได้จัดประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างฯหนองท่าจอก เพื่อคัดเลือกประธาน คณะกรรมการในการกำหนดเป้าหมาย วางแผนการใช้น้ำ
ทำความสะอาดคลองส่งน้ำ ก่อนเริ่มฤดูเพาะปลูกข้าวนาปี 2555 โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 คน


เกิดภัยแล้ง น้ำท่วมต้องการให้

โครงการชลประทานร้อยเอ็ดช่วยเหลือโปรดแจ้งสายตรง

นายเอนก ไชยคำภา
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด
โทร. 084 874 6145