แผนที่ 1:50000

******........ ศรีสมเด็จเมืองพระแหล่งธรรมมะหลวงปู่ศรี สามัคคีรำกลองยาว สตรีสาวใจโสภี รายได้ดียาเตอร์กิช ยอดมิตรค่ายทหาร แตงหวานแคนตาลูป .........******
ภาพถ่ายดาวเทียม

  
ประวัติอำเภอศรีสมเด็จ

       อำเภอศรีสมเด็จ เดิมตั้งอยู่ในเขตปกครองของ ตำบลขอนแก่น และตำบลปอภาร อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
มีประวัติความเป็นมาพอสรุปได้ดังนี้
ปี พ.ศ. 2507 ได้มีการจัดตั้งตำบลโพธิ์ทองแยกออกจากตำบลขอนแก่น จนกระทั่งปี พ.ศ. 2518
จึงได้ตั้งตำบลศรีสมเด็จ แยกออกจากตำบลโพธิ์ทอง

      ต่อมากำนันผู้ใหญ่บ้านสมัยนั้นได้ร่วมกันเสนอความคิดในการจัดตั้งกิ่งอำเภอโดยมีตำบลร่วมก่อตั้งครั้งแรก 5 ตำบล
คือตำบลศรีสมเด็จ, ตำบลโพธิ์ทอง, ตำบลสวนจิก, ตำบลเมืองเปลือย, ตำบลหนองใหญ่ และได้กราบนมัสการขอความเห็นชอบ
และเมตตาจากพระราชสังวรอุดม (หลวงปู่ศรี  มหาวีโร) เจ้าอาวาสวัดประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง)

พระเถระผู้ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาของศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศพิจารณาซึ่งท่านก็ทรงเมตตาเห็นด้วยกับแนวความคิดอันนี้
เพราะเป็นเรื่องที่ท่านคิด ท่านรู้ด้วยญาณของท่านมานานแล้ว จากนั้นท่านจึงได้บัญชาให้พระราชวราลังการ (หลงปู่พิมพ์  ถามวุฑโฒ)
วัดบูรณศิริมาตยา รวมเนื้อนาบุญของชาวอำเภอศรีสมเด็จเป็นผู้ติดต่อประสานงานการจัดตั้งกิ่งอำเภอในส่วนกลาง
โดยมีพระประพัสสรมุณ(เจ้าคุณเลื่อน  สุกวโก) เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธรรมยุต) เป็นกำลังหนุนอีกส่วนหนึ่ง
โดยใช้นามกิ่งอำเภอแห่งนี้ว่า "ศรีสมเด็จ"
ตามชื่อตำบลศรีสมเด็จซึ่งเป็นที่ตั้งกิ่งอำเภอในปัจจุบัน

คำว่า "ศรี" หมายถึง หลวงปู่ศรี คำว่า "สมเด็จ" หมายถึง สมเด็จมหาวีระวงศวัดมหาธาตุ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งเคยเสด็จมาวางศิลาฤกษ์ศาลาวีระธรรมสภาวัดป่ากุง สถานีอนามัยศรีสมเด็จ และโรงเรียนศรีสมเด็จ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2512 ด้วยเหตุปัจจัยและอำนาจบารมีดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงได้อนุมัติและประกาศตั้งกิ่งอำเภอศรีสมเด็จ ในวันที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2530
ต่อมาในปีพ.ศ. 2532 ได้มีการจัดตั้งตำบลเพิ่มเติมอีก 2 ตำบล คือตำบลหนองแวงควง แยกออกจากตำบลโพธิ์ทอง และตำบลโพธิ์สัย
แยกออกจากตำบลศรีสมเด็จ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2537 ได้มีพระราชกฤกฎีกา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษายกฐานะกิ่งอำเภอศรีสมเด็จ ตั้งเป็นอำเภอศรีสมเด็จ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2537 เป็นต้นไป
ซึ่งนายอำเภอคนปัจจุบัน คือ นายชุมพล ทรัพย์ประสพ
โทร. 0-4350-8120, 08-1867-4029
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง นายบุญเที่ยง มีสวัสดิ์ โทร. 0-4350-8120, 08-1954-9212

อาณาเขต

อำเภอศรีสมเด็จ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  21  กิโลเมตร
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  533  กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอจตุรพักตรพิมาน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอวาปีปทุม อำเภอแกดำ และอำเภอเมืองมหาสารคาม (จังหวัดมหาสารคาม)

สภาพพื้นที่โดยทั่วไป
มีสภาพพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  208  ตารางกิโลเมตร หรือ 105,582 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะลอนคลื่น
สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ  170 เมตร ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง

ข้อมูลประชากร เศรษฐกิจและสังคม
จำนวนประชากรทั้งหมด 38,808 คน แบ่งออกเป็น ประชากรชายจำนวน 20,378 คน 
ประชากรหญิง 18,433คน ความหนาแน่นของประชากร 179 คน/ตร.กม.
โดยทั่วไปแล้วประชากรในอำเภอศรีสมเด็จนับถือศาสนาพุทธ ยึดถือขนบธรรมเนียบประเพณีตามบรรพบุรษสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมไม่แตกต่างกันมากนัก ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ยึดมั่นในประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น มีความเชื่อและศรัทธาในประเพณีท้องถิ่น
เศรษฐกิจส่วนใหญ่ ได้มาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งถือได้ว่าจำเป็นแหล่งรายได้ของประชากร ซึ่งได้แก่ยาสูบเตอร์กีช