โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
สำนักชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด สำนักชลประทานที่ 6 กรมชลประทาน

ที่ตั้งโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ที่ 269 หมู่ที่ 1ถ.รณชัยชาญยุทธ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 หรือที่พิกัด 48 QUC 594 – 723 ระวาง 5741 III โทรศัพท์ ตู้กลาง0 43 51 3035 ,0 43 51 5035 โทรสาร 0 43 51 5035 เดินทางจากทางหลวงหมายเลข 2043 จากตัวเมืองร้อยเอ็ด ประมาณ 4 +500 กิโลเมตร เลี้ยวขวาเข้าโครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ในพื้นที่ 27 ไร่

ปัจจุบัน มีอัตรากำลัง 146 คน เป็นข้าราชการ 19 คน ลูกจ้างประจำ 122 คน และพนักงานราชการ 5 คน แบ่งการบริหารงานออกเป็น 9 ฝ่าย 1 งาน

พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด มีทั้งสิ้น 8,299.46 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,187,156 ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร 3,347,281 ไร่ และพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการชลประทาน ในส่วนของ กรมชลประทาน 457,539 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.67 % ของพื้นที่ทำการเกษตร และ 8.82 % ของพื้นที่ ทั้งจังหวัด

     

 

 ข่าวสารโครงการชลประทานร้อยเอ็ด

 

19/12/2551
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด

15/12/2551
การแข่งขันเกี่ยวข้าว

15/12/2551
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรต

2/12/2551   
กิจกรรมปล่อยปลา


1/12/2551   
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 5 ธันวาคม 2551

 

1/12/2551   รายงานความก้าวหน้าการบริหารงบประมาณ

 

โครงการชลประทานร้อยเอ็ด

เลขที่ 269 ถ. รณชัยชาญยุทย์ บ. หนองญ้าม้า ต. รอบเมือง จ. ร้อยเอ็ด 45000
โทร : 043-575985 , 081-6613694 FAX : 043-527047
อีเมล์ : song_kit@hotmail.com