ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยน้ำท่วม
ต้องการให้โครงการชลประทานร้อยเอ็ดช่วยเหลือโปรดแจ้งสายตรง

นายเอนก ไชยคำภา
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด
โทร. 084 874 6145

ตั้งแต่ประมาณวันที่ 19-23 พฤศจิกายน 2553 คาดว่า
น้ำก้อนที่สองที่ไหลท่วมผ่าน ต.เชียงขวีญ ต.พลับพลา
อเชียงขวัญ, ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย
ต้นน้ำก็ได้เริ่มไหลเข้า
ท่วม ต.นาเมือง,ต.มะบ้า ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง
ต.กลาง, ต.นาเลิง, ต.นางาม อ.เสลภูมิ, ต.โพนเมือง,
ต.แจ้ง, ต.หน่อม อ.อาจสามารถ
ท่วมหมู่บ้านริมสองฝั่ง
แม่น้ำชี ตามแผนที่ที่ได้แสดง
จึงเตือนมาเพื่อให้ประชาชนได้ระวังป้องต่อไปตั้งแต่ประมาณวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553 คาดว่า
น้ำก้อนที่สองเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านหัวโนน ต.เกาะแก้ว
อ.ธวัชบุรี พื้นที่บ้านโคกกุง, บ้านดอนกอก ต.เกาะแก้ว
อ.เสลภูมิ
แล้วจะไหลลงท่วมพื้นที่บ้านท่าม่วง, บ้านหนองสิม
ต.ท่าม่วง อ.เสลภูมิ บ้านลาด, บ้านทุ่งสำราญ, บ้านขว้าง
ต.นาเมือง อ.เสลภูมิ บ้านโสกม่วง, บ้านท่าไคร้, บ้านเหนือ,
บ้านคุ้มวัดสีทอง
ต.กลาง และ บ้านขว้าง,บ้านธารสวรรค์
บ้านนาแพง, บ้านท่าสะแบง, บ้านท่าค้อ

ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด
จึงเตือนมาเพื่อให้ประชาชนได้ระวังป้องต่อไป
ตั้งแต่ประมาณวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2553 ที่ไหลผ่าน
ตำบลดินดำเริ่มไหลเข้าท่วมพื้นที่บ้านบุ่งคล้า, บ้านแก้งข่า,
บ้านปากบุ่ง
ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ และพื้นที่บ้านสะอาด,
บ้านดอนกลาง, บ้านทุ่งมน, บ้านท่าเสียว, บ้านปากปลาค้าว,
บ้านคุยจั่น, บ้านคุยตับเต่า, และ บ้านคุยโพธิ์
ต.สะอาด
อ.โพธิ์ชัย และไหลลงท่วมพื้นที่บ้านหนองแก่ง, บ้านวังเจริญ,
บ้านวังยาง
ต.พลับพลา ก่อนที่จะไหลลงไปท่วมพื้นที่ ต.นาเมือง
ต.กลาง อ.เสลภูมิ, ต.มะบ้า ต.บึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง ต่อไป
ตั้งแต่ประมาณวันท
ี่ 8 พฤศจิกายน 2553 ขณะนี้ก็พึ่ง
จะไหลเข้าท่วมถึงบ้านคุยค้อ, บ้านคุยขนวน, บ้านไผ่ล้อม
ต.เชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ และกำลังจะไหลเข้าท่วมพื้นที่
บ้านบุ่งคล้า, บ้านแก้งข่า, บ้านปากบุ่ง
ต.เชียงขวัญ
อ.เชียงขวัญ,
บ้านดอนสามัคคี, บ้านท่าเสียว, บ้านคุยจั่น,
บ้านคุยตับเต่า, บ้านคุยโพธิ์
ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด

แผนที่ดาวเทียมแสดงพื้นที่ที่คาดว่าจะถูกน้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมระวังป้องกันไม่ให้นาข้าว สัตว์เลี้ยง ทรัพย์สินเสียหาย
คำเตือน แผนที่นี้ได้จัดทำขื้นมาเพื่อเตือนให้ประชาชนได้ระวังป้องกัน ไม่ใช่แผนที่ที่ถ่ายจากดาวเทียมจริง
ดูแผนทขนาดใหญ่ี่
ดูแผนทขนาดใหญ่ี่
ดูแผนทขนาดใหญ่ี่
ดูแผนทขนาดใหญ่ี่