ชลประทาน งานเพื่อนแผ่นดินไทย : ชลประทาน งานเพื่อแผ่นดินไทยโครงการชลประทานร้อยเอ็ด
ได้จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

หลักสูตรในรั้วโรงเรียน
ณ โรงเรียนเมืองน้อยวิทยา ต.เมืองน้อย อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 11.30 – 13.00 น.
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมต้อนรับ"น้องเมย์"รัชนก อินทนนท์
แชมป์โลกแบดมินตันหญิงเดี่ยว ประจำปี 2013
ณ เวทีบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด
เพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับลูกหลานชาวร้อยเอ็ด

ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย เป็นคนแรกที่ได้แชมป์รายการนี้
และมีอายุน้อยที่สุด โดยจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดงานต้อนรับอย่างสมเกียรติ
โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้นรับ และมีพิธีมอบรางวัลจากบุคคล
และองค์กรต่างๆ ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดยโสธรโครงการชลประทานร้อยเอ็ด จัดฝึกอบรมยุวชลกร
เรียนรู้งานชลประทาน เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

โดยนายเอนก  ไชยคำภา  ผอ.โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
ได้จัดฝึกอบรม ตามโครงการยุวชลกร เรียนรู้งานชลประทาน
ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์
ต.จังหาร อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด มีนายสายัณห์  สังข์ทอง
ตำแหน่ง นายช่างชลประทานชำนาญงาน
 เป็นผู้ประสาน
การฝึกอบรมและนายทองสา  อุทัยประดิษฐ์เป็นวิทยากรบรรยาย
เกี่ยวกับเรื่องของการชลประทาน ความสำคัญ
และประโยชน์อีกทั้งนักเรียนได้เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ 
ซึ่งโครงการฯได้นำนักเรียนไปทัศนศึกษาที่เขื่อนลำปาว จ.กาฬสินธุ์
โดยมีนายนริศ วงษ์เวช หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ให้ความรู้แก่นักศึกษาโยการบรรยายและแนะนำสถานที่จริง
นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์เข้าใจงานชลประทานมากขึ้น
และเกิดสำนึกในการใช้น้ำอย่างมีคุณค่า  
รวมทั้งการดูแลรักษาอาคารชลประทานด้วย
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จัดงานเกษียณอายุราชการประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
นำโดย นายอเนก ไชยคำภาผอ.คป.ร้อยเอ็ด จัดงานเกษียณอายุราชการ
ประจำปี 2556 ณ หอประชุมโครงการชลประทานร้อยเอ็ด
เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ
ซึ่งในปีงบประมาณนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ 3 ท่าน

คือ นายอัครวัฒน์ การุญ
นายณรงค์ ขุนวิเศษ และนายถวาย กลิ่นจันทร์


29 สิงหาคม 2556 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
จัดฝึกอบรม/สัมมนา เชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำ
โดยมีนายเอนก ไชยคำภผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด
เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมให้ความรู้สถานการณ์ปัจจุบัน
และแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เข้าใจตรงกันและถือปฏิบัติ
ในแนวทางเดียวกัน ซึ่งมีหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุง 
ระบบชลประทาน (นายภูเบศ ฝอยทอง) และหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำ
และบำรุงรักษาที่ 1-5 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมรับฟังด้วย
มีนายทองสา อุทัยประดิษฐ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
โครงการชลประทานมหาสารคาม เป็นวิทยากรบรรยาย
และในวันที่ 30 สิงหาคม 2556
ได้นำผู้นำกลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรดูงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร

วันที่ 29 สิงหาคม 2556โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
ได้จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกรเรียนรู้งานชลประทาน

หลักสูตรในรั้วโรงเรียน
ณ โรงเรียนเวฬุวันวิทยา  ตำบลหนองไผ่ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น.โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
โครงการประชาอาสาปลูกป่า บริเวณอ่างเก็บน้ำธวัชบุรี


เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30 น. โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
นำโดย  นายพรชัย มณฑาพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
ร่วมกับเทศบาลตำบลมะอึ จัดกิจกรรม  ปลูกป่าตาม
“โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี”
ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำธวัชชัย ต.มะอึ
อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มีความอุดมสมบูรณ์โครงการชลประทานร้อยเอ็ดปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่งเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด โดยฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นำโดยนายอดิสัย สุทธิไชยา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย

ส่วนราชาการในเขตพื้นที่ เยาวชน นักเรียน และประชาชน
ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
โดยปลูกป่าบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง
เช่น ต้นสักทอง ยางนา มะขาม มะม่วง ขี้เหล็ก
พยุง ประดู่ และต้นไผ่ รวม 481 ต้น


โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้
“โครงการประชาอาสาปลูกป่า
๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี”
เมื่อวันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๓๙ น. จังหวัดร้อยเอ็ด
โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (นายศักดิ์ชัย กาญจนะวรรณ)
ร่วมกับโครงการชลประทานร้อยเอ็ด
และส่วนราชการสถานศึกษา องค์กรเอกชน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม
้ตาม “โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี"
บริเวณที่สาธารณประโยชน์โคกคำปลากั้ง ต.โพธิ์ทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก