งานขุดลอกบึงพลาญชัย  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
เนื่องจากบึงพลาญชัยเป็นลำน้ำสาขาของลำห้วยเหนือ ซึ่งเป็นทางน้ำชลประทาน  มีสภาพตื้นเขิน  น้ำเน่าเสีย มีการตกตะกอน
เป็นจำนวนมาก ไม่สามารถระบายน้ำจากชุมชนเมืองร้อยเอ็ด ปลาและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ  ในน้ำตายเป็นจำนวนมาก 
ระบบนิเวศน์วิทยาเสื่อมโทรม  ราษฎรได้รับความเดือดร้อนจึงจำเป็นต้องขุดลอก เพิ่มความจุเก็บกัก และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด จึงขออนุมัติดำเนินการในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น  13,397,000  บาท 
กระดานรับฟังความ คิดเห็นประชาชน http://www.roietmunicipal.go.th/th/forum/14
******.........หากประชาชนไม่ได้รับความสะดวก ร้องทุกข์-ร้องเรียนได้ที่ http://www.roietmunicipal.go.th/th/forum/12.........******