ประกาศสอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด
เลขที่
วันประกาศ
เรื่อง
EB รอ.ชป.๐๓/๒๕๕๙
๒๓ พ.ย. ๕๘
EB รอ.ชป.๐๒/๒๕๕๙
๒๓ พ.ย. ๕๘
EB รอ.ชป.๐๑/๒๕๕๙
๒๓ พ.ย. ๕๘
EB.ชป.รอ.๐๒/๒๕๕๙
๓ พ.ย. ๕๘
EB.ชป.รอ.๐๑/๒๕๕๙
๓ พ.ย. ๕๘
ชป.รอ.สจ.๐๒/๒๕๕๙
๘ ต.ค. ๕๘
ชป.รอ.สจ.๐๑/๒๕๕๙
๘ ต.ค. ๕๘
ชป.รอ.สซ.๐๑/๒๕๕๙
๕ ต.ค. ๕๘