หากประชาชนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำ โทรแจ้งสายตรงได้ที่ 089-711-9317
นายกัมพล อุดมวิทย์ 
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ
โครงการชลประทานร้อยเอ็ด

แผนทีู่แสดงที่ตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และนาปรัง ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔ ในจังหวัดร้อยเอ็ด
Download แผนที่