แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในจังหวัดร้อยเอ็ด
Download แผนที่
สารสนเทศ โครงการชลประทานร้อยเอ็ด