ครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หนึ่งในโครงการฏิบัติการไทยเข้มแข็ง
โครงการน้ำเพื่อเกษตรกรตลอดปี


GIS ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด
แผนที่แสดงที่ตั้งเครื่องสูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และนาปรัง ปี ๒๕๕๓/๒๕๕๔


หากประชาชนมีความเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือเรื่องน้ำ
โทรแจ้งสายตรงได้ที่ 089-711-9317
นายกัมพล อุดมวิทย์ 
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ


นายเอนก ไชยคำภาิ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานร้อยเอ็ด โทร. 084-874-6145 Webboard