นายณัฐวุฒิ    สร้อยประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
 

นายวุฒิภัทร   คุณปิติชลธร
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
ข้าราชการ

น.ส.นุชจรินทร์   ลังกา
เจ้าหน้าที่พัสดุ
พนักงานราชการ

นายอิศรุต  โภชาคม
เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
พนักงานราชการ
 

นางอาภรณ์  เกาะยางเผือก


น.ส.คำมูล  คำน้อย 
 
 
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน จัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ดำเนินการเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการต่าง ๆ รวมทั้งงานด้านเกษตรชลประทาน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช สำรวจเก็บสถิติผลผลิตด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก้เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทาน อย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย