•  หน้าหลัก

        •  เกี่ยวกับองค์กร

                        ○  ประวัติ

                        ○  วิสัยทัศน์

                        ○  ผังบุคลากร

                        ○  โครงสร้างหน่วยงาน

        •  ติดต่อเรา

        •  ผังเว็บไซต์

               ประชาสัมพันธ์

                        ○  ประมวลภาพกิจกรรม

               หน่วยงานภายใน

                        ○  งานบริหารทั่วไป

                        ○  ฝ่ายวิศวกรรม

                        ○  ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

                        ○  ฝ่ายช่างกล

                        ○  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

                        ○  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

                        ○  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

                        ○  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

                        ○  โครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ