นายอำพล    ฤทธิ์มณี
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
 

นายอติชาต   จิวตระกูล
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

ข้าราชการ

นายอดิศักดิ์   ปักโพธิ์กัง
ช่างสำรวจ ซ 4 / หน.

ลูกจ้างประจำ

นายสนธยา   นิ่มเจริญสุข
ช่างเขียน ช 3

ลูกจ้างประจำ
 

น.ส.นฤมล   ศรีพลาย
พนักงานพิมพ์ ส 3

ลูกจ้างประจำ

น.ส.นาตยา   สุขศรี
 

 

น.ส.มัสยา   สาระเจริญ 
 

 
 

นายนฤดล   สุขศรี
 

 

น.ส.พุทธมาศ   พรหมรักษา
 

 

 
 

 
 
ฝ่ายวิศวกรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนวิศวกรรม การวางแผนงานและควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่น ๆ สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลและจัดทำรายงานสภาพด้านวิศวกรรมของเขื่อน รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อน้ำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย