วิสัยทัศน์ กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ ใน ๑๐ ของโลก


ตารางแสดงปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำประจำวัน


      โครงการชลประทานสระแก้ว ล ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบปีที่ ๑๑๕ วันอังคารที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
     โครงการชลประทานสระแก้ว ลงพื้นที่เปิดเวทีเพื่อการแลกเปลี่ยนพูดคุย ร่วมทำกิจกรรม และค้นหาคณะทำงานทีมประชารัฐ ตามโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแบบประชารัฐ ลุ่มน้ำย่อยคลองกัดตะนาวใหญ่ตอนล่าง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
     โครงการชลประทานสระแก้ว บรรยายให้ความรู้ เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดระแก้ว-ปราจีนบุรี ตามพระราชดำริ วันจันทร์ที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
     โครงการชลประทานสระแก้ว เข้าร่วมประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำระดับจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ วันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
 
     วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายทินกร สุทิน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระแก้วเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยสะโตน จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุม 301 มูลนิธิชัยพัฒนา เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อแสดงทั้งหมด