นายภัทรพงษ์   นาคฤทธิ์
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
 
งานบริหารทั่วไป

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจกรรมของโครงการต่าง ๆ ในงานของกรมชลประทาน ให้เกษตรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

         เกษียณอายุราชการปี 2559-2561
         สมาชิกสหกรณ์กรมชลประทาน
         สมาชิกฌาปนกิจกรมชลประทาน

        แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
                แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจ
                แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน
                แบบฟอร์มขอยกเลิกการลา
                แบบฟอร์มขออนุญาตลาไปต่างประเทศ
                แบบฟอร์มใบลาออกจากราชการ
                แบบฟอร์มขอมีบัตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ
                แบบฟอร์มขออนุญาตใช้พาหนะส่วนกลาง
                รูปแบบการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทย

        กฎหมาย / ระเบียบ
                พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
                พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐
                พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
                พ.ร.บ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๒๓ และแก้ไขเพิ่มเติม
                พ.ร.บ. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๘
                ประเภทและอัตราเงินบำรุงรักษาและค่าเล่าเรียน
                ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ
 
สาระน่ารู้
 

 

         การแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีกากีของข้าราชการฝ่ายพลเรือนและลูกจ้างประจำ
         การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ

 

นายภัทรพงษ์   นาคฤทธิ์
หัวหน้างานธุรการและการเจ้าหน้าที่
 

น.ส.มนต์นภา นิลนนท์
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานราชการ

น.ส.จินตนา สุริโย
 
 

น.ส.ชยิกร ลาภา
 
 
 

น.ส.สุพรรณี เอนกบุณย์
  
 

น.ส.กาญจนา  บุญนก
  
 

 
 
 
 
 

นายฆฤณธร   สุวรรณโมกข์
ผู้ควบคุมงานด้านบัญชีการเงิน 
 

น.ส.พรพิมล   ใจสุข
เจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานราชการ 

น.ส.อรชร   วีระบุตร
 
 

น.ส.บุญญิสา   บุญมา
 
 
 

นางรมย์ชลี   ประเสริฐศรี
 
 

น.ส.กัญญานัฐ   บุญมา
 
 

 
 
 
 
 

นายภัทรพงษ์   นาคฤทธิ์
หัวหน้างานพัสดุ
 

นายสุทัศน์  เพ็ชรศรี
ช่างฝีมือโรงงาน ช 2

ลูกจ้างประจำ 

น.ส.ศรินธร  เจริญพร
เจ้าพนักงานพัสดุ

พนักงานราชการ 

นางระพีพร  มีระหงษ์
เจ้าพนักงานสถิติ

พนักงานราชการ 
 

นายสมชาย ใจผดุงวงษ์
ช่างไฟฟ้า

พนักงานราชการ 

นางกัลยานี  ทูคำมี
 

 

น.ส.ขวัญเรือน  แก้วโกมล
 

 
 

น.ส.สุวรรณา  เวชบุญ
 

 

น.ส.กันยา  บัวระหงษ์