นายบุญยืน   อ่วมเถื่อน
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
 
ฝ่ายช่างกล

มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกลและใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปาและเครื่องมือกลอื่น ๆ ในเขตโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 
 

นายไพรัชช์   เจริญพร
ช่างสื่อสาร ช 3
ลูกจ้างประจำ 

นายนิพนธ์   เกาะยางเผือก
พนักงานขับรถยนต์ ส 2
ลูกจ้างประจำ

นายศุภศิษฐ   ทุ่งมีผล
นายช่างเครื่องกล
พนักงานราชการ
 

นายสุทธิลักษณ์   ประยงค์ขำ
 
 

นายปิยะ   เพ็ชรศรี
 
 

นายหรอง   น้อย
 
 
 

นายสายฝน   หัตตะพรม
 

 

นายนันดร   คะอังกุ
 
 
 

นายสรรค์ชัย   ขวัญกิจพิรุฬห์
  
 
 
 

นายบุญมี   พลแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา

พนักงานราชการ

นายจรรยาวุฒิ   เกตุบรรจง
นายช่างเครื่องกล

พนักงานราชการ

นายแสนสุข   มีเชาวน์
 

 
 
 

นายบุญเลิศ   เวชพันธุ์
ช่างฝีมือสนาม ช 2

ลูกจ้างประจำ

นางวิไลวรรณ   ปิ่นกฤษ
 

 

น.ส.ณัฐนีย์   บัวเผื่อน