ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

โครงการอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก

ความเป็นมา
        พระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้อธิบดีกรมชลประทาน นายสุหะ ถนอมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 และ นายเล็ก จินดาสงวน เข้าเฝ้าที่พระตำหนักภูพิงราชนิเวศน์ ได้มีพระราชดำริเกี่ยวกับงานชลประทานในเขตลุ่มน้ำปราจีนบุรี ดังต่อไปนี้
        1. การพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และ ฝายทดน้ำทางบริเวณต้นน้ำลำคลองยายเมือง คลองน้ำเขียว คลองท่ากะบาก คลองช่องกล่ำ ซึ่งเป็นสาขาของห้วยพระปรงในเขตอำเภอสระแก้ว และ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรีโดยเร่งด่วน เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และจัดหาน้ำให้กับพื้นที่เชิงเขาซึ่งเป็นป่าสงวนที่เสื่อมโทรมแล้วเพื่อจัด สรรที่ทำกินให้ราษฎรในรูปแบบสหกรณ์ต่อไป
        2. การพิจารณาสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก และฝายทดน้ำทางบริเวณต้นน้ำห้วยยางในเขตอำเภอวัฒนานคร อำเภอตาพระยา และอำเภออรัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี โดยเร่งด่วนเพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง และมีน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค ตลอดปีด้วย

ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ
        อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านท่ากะบาก ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว
        ลักษณะทั่วไปของภูมิประเทศในบริเวณตัวอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก พื้นที่ทั่วไปถูกบุกเบิกทำพืชไร่แต่พื้นที่เหนือบริเวณตัวอ่างขึ้นไปยังอยู่ ในลักษณะป่าโดยทั่วไป โดยเฉพาะบริเวณห้วยยังมีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นพอสมควร ในฤดูแล้งยังพอมีน้ำไหลอยู่ตลอดทั้งปี

วัตถุประสงค์
        เพื่อเป็นการสนองพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว ที่จะจัดหาน้ำให้กับหมู่บ้านป่าไม้ท่ากะบากซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เกิดขึ้นใหม่ เมื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเสร็จจะช่วยส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 4,000 ไร่ โดยสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ประมาณ 7.30 ล้าน ลบ.ม. เนื่องจากราษฎรในเขตพื้นที่ขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการอุปโภค – บริโภค และการกสิกรรมเป็นอย่างมาก

ลักษณะโครงการ
ทำนบดิน
        - ทำเลที่สร้างทำนบดิน แผนที่ระวาง 5436 I พิกัด 48 PTA 049459
        - พื้นที่รับน้ำฝน 22.00 ตร.กม.
        - ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี 1,460.00 มม.
        - ปริมาณน้ำทั้งปีที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ 9.60 ล้าน ลบ.ม.
        - ทำนบดิน สูง 17.50 ม.
        - ทำนบดิน ยาว 1,720.00 ม. (6.00)
        - ระดับสันทำนบ +80.50 ม. (รสม.)
        - ระดับน้ำสูงสุด +79.00 ม. (รสม.)
        - ระดับน้ำเก็บกัก (เสริม Spillway 0.50 ม.) +78.50 ม. (รสม.)
        - ความจุอ่างเก็บน้ำ 7.30 ล้าน ลบ.ม.
        - ความจุที่พักตะกอน 0.25 ล้าน ลบ.ม.
        - ความจุอ่างเก็บน้ำสำรองใช้งาน 7.05 ล้าน ลบ.ม.
        - พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด (ประมาณ 1,015 ไร่) 1.625 ตร.กม.

ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ
        - ทางระบายน้ำล้น กว้าง 13.00 ม. ระดับสันอาคาร +79.00 Qmax 10.970 ลบ.ม./วินาที
        - คลองส่งน้ำฝั่งขวา ยาว 10.20 กม. พื้นที่ส่งน้ำฝั่งขวา 2,400 ไร่
        - คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย ยาว 7.40 กม. พื้นที่ส่งน้ำฝั่งซ้าย 1,600 ไร่

ค่าลงทุน
        - งานทำนบดินและอาคารประกอบ 29.926 ล้านบาท
        - งานระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ 18.895 ล้านบาท
        - รวมค่าลงทุน 48.821 ล้านบาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
        เมื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำท่ากะบาก พร้อมทั้งระบบส่งน้ำเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการนี้คือ
        1. สามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำได้ทั้งในฤดูแล้ง ประมาณ 4,000 ไร่
        2. ทำให้เกิดแหล่งแพร่ – เพาะขยายพันธ์ปลาน้ำจืดในบริเวณอ่างเก็บน้ำ ทำให้มีอาชีพและรายได้พิเศษเพิ่มขึ้น
        3. บรรเทาและป้องกันอุทกภัย ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรอาจจะเกิดขึ้นในปีน้ำมากผิดปกติ
        4. เป็นการประกันการเพาะปลูกของราษฎรให้ได้ผลสม่ำเสมอตลอดปี และทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะมีงานทำเกือบตลอดปี ทั้งนี้เนื่องจากมีน้ำชลประทานสำหรับทำการกสิกรรม
        5. เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตอำเภอสระแก้ว อำเภอวัฒนานคร และบริเวณใกล้เคียงทั่วไป
        6. เป็นการปฏิบัติการทางจิตวิทยาที่จะดึงประชาชนในเขตผู้ก่อการร้าย ซึ่งคอยยุแหย่ชักจูงให้ราษฎรหลงผิดมากลับคืนมาเป็นฝ่ายรัฐบาล ผลประโยชน์อันนี้ไม่สามารถจะประเมินค่าได้

 
 

นายนพดล   เกิดสดศรี
นายช่างชลประทานชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
 

นายประพาส ศรีสุข
ช่างฝีมือสนาม ช 3

ลูกจ้างประจำ

นายวิฑูรย์ พาณิชย์กิจไพศาล
ช่างฝีมือสนาม ช 2

ลูกจ้างประจำ

นายทวีศักดิ์ เหมทรัพย์
พนักงานชลประทาน บ 2

ลูกจ้างประจำ
 

นายนคร ขันธ์ชัย
ช่างฝีมือสนาม ช 2 

ลูกจ้างประจำ

นายสาทิศ ดาเวช
ช่างฝีมือสนาม ช 2

ลูกจ้างประจำ

นายธีระยุทธ  สอนสุภาพ
นายช่างชลประทาน
พนักงานราชการ