ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

โครงการอ่างเก็บน้ำพระปรง

ความเป็นมา
        ปี พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยชันและเขื่อนเก็บกักน้ำห้วยพระปรงตอนบน
        ปี พ.ศ.2524 ได้รับงบประมาณสำหรับการเตรียมงานเบื้องต้นในการก่อสร้างบ้านพักชั่วคราวและ ระบบสาธารณูปโภค พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจข้อมูลและรายละเอียด เพื่อดำเนินการออกแบบ
        วันที่ 19 กันยายน 2532 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการและอนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการศึกษา สำรวจ ออกแบบ และก่อสร้างโครงการพระปรง โดยกรมชลประทานได้วางแผนการก่อสร้างระหว่างปีงบประมาณ 2534 - 2542

ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ
        อ่างเก็บน้ำพระปรงตั้งอยู่ที่ ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ห่างจากอำเภอวัฒนานคร 35 กิโลเมตร และห่างจาก อำเภอเมืองสระแก้ว 65 กิโลเมตร
        ลักษณะภูมิประเทศตอนเหนืออ่างเก็บน้ำ เป็นทิวเขาบรรทัด ซึ่งสลับซับซ้อนไปด้วยป่าไม้มีค่า พื้นที่ท้ายอ่างฯ เป็นที่ราบสูง ลาดเอียงไปทั้งสองด้านในลักษณะสันปันน้ำ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็น ไร่นาและป่าโปร่ง มีที่ราบเชิงเขาและลูกเนินสลับอยู่ประปราย
        ต้นน้ำห้วยพระปรงเกิดจากภูเขาห้วยชันและภูเขียว ในอำเภอวัฒนานคร โดยมีลำห้วยสาขาหลายสาขา คือ ห้วยเสียวใหญ่ ห้วยพลับพลึง ห้วยพระปรงน้อย ห้วยพระปรง ห้วยยาง และห้วยชัน บริเวณอ่างเก็บน้ำ เป็นพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าท่ากะบาก รวมเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมประมาณ 9,380 ไร่

รายละเอียดตัวเขื่อนและอาคารประกอบตัวเขื่อน
        - ชื่อ อ่างเก็บน้ำพระปรง
        - ที่ตั้ง ต.ช่องกุ่ม อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
        - Latitude 13° – 55’ –04” เหนือ
        - Longitude 102° – 25’ – 29” ตะวันออก
        - ประเภทโครงการ อ่างเก็บน้ำ
        - อาคารหัวงาน ทำนบดินอัดแน่น กว้าง 8.00 เมตร ยาว 443.00 เมตร สูง 26.00 เมตร
        - ระบบส่งน้ำ มีคลองดาดคอนกรีตสายใหญ่และสาย ซอยรวม8สาย รวมความยาวประมาณ35กม.
ครอบคลุม พื้นที่ 11,319 ไร่ และปล่อยลงลำน้ำเดิมช่วยพื้นที่การเกษตรได้ 25,000ไร่
        - พื้นที่รับน้ำลงอ่าง 264 ตร.กม.
        - ฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,560 มม.
        - ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 104 ลบ.ม.3/ปี
        - ระดับท้องน้ำ +68.77 ม.(ร.ท.ก.)
        - ระดับน้ำต่ำสุด (Dead Storage) +78.50 ม.(ร.ท.ก.)
        - ระดับน้ำเก็บกัก +91.00 ม.(ร.ท.ก.)
        - ระดับน้ำนองสูงสุด +92.87 ม.(ร.ท.ก.)
        - ความจุอ่างฯ ที่ระดับน้ำต่ำสุด 4.00 ลบ.ม.3
        - ความจุอ่างฯ ที่ระดับน้ำเก็บกัก 97.00 ลบ.ม.3
        - ความจุอ่างฯ ที่ระดับน้ำสูงสุด 129.00 ลบ.ม.3
        - พื้นที่ผิวของอ่างฯ ที่ระดับน้ำเก็บกัก 9,380 ไร่

อาคารประกอบตัวเขื่อน
        - อาคารผันน้ำลงสู่ลำน้ำเดิม ขนาด 1.50 ม. สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 18.543 ลบ.ม. /วินาที
        - อาคารปากคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย ขนาด 0.90 ม. สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 3.922 ลบ.ม./วินาที
        - อาคารปากคลองส่งน้ำฝั่งขวา ขนาด 0.90 ม.
สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 4.675 ลบ.ม./วินาที
        - อาคารระบายน้ำล้น ชนิดสันฝายโค้ง (Ogee Weir) ความกว้างสันฝาย 27.40 ม.
ความยาวตัวอาคารรวม 186.90 ม. สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 147.70 ลบ.ม./วินาที
        - อาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน Open Channel ความกว้างร่องระบายน้ำ 60.00 ม.
ความยาวตัวอาคารรวม 687.00 ม. สามารถระบายน้ำได้สูงสุด 226.553 ลบ.ม./วินาที

ระยะเวลาดำเนินการ
        11 ปี เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2534 – 2544

ราคาค่าก่อสร้าง
        548,120,600 บาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
        - ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่โครงการฯ 11,319 ไร่
        - ช่วยให้มีน้ำสำหรับอุปโภค – บริโภค แก่ราษฎรใน
เขตโครงการฯ อย่างสม่ำเสมอ
        - ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกง
        - เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดของกรมประมง
        - เป็นสถานที่ท่องเที่ยว

โครงการเกษตรบูรณาการ
        กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้พื้นที่ชล ประทานด้านท้ายอ่างเก็บน้ำพระปรงจำนวน 11,319 ไร่ เป็นพื้นที่สำหรับจัดทำโครงการเกษตรบูรณาการ โดยการนำหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสระแก้ว เข้ามาร่วมกันพัฒนาพื้นที่และส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร

 
 

นายมานพ   ขันธ์ชัย
นายช่างชลประทานชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
 
 

นายอนันต์  โพธิ์สุข
พนักงานพิมพ์ ส 2

ลูกจ้างประจำ

นางวลัยรัตน์  พิมพ์พระธรรม
พนักงานพิมพ์ ส 2

ลูกจ้างประจำ

 
 

 
 
 

นายแจ่ม  พลเขียว
พนักงานชลประทาน บ 2

ลูกจ้างประจำ

นายสมบัติ  สังข์กรณ์
พนักงานชลประทาน บ 2

ลูกจ้างประจำ

นายประวิทย์  ซื้อสัตย์
พนักงานทั่วไป บ 2

ลูกจ้างประจำ
 
 

นายประจวบ  อาจหาญ
ช่างฝีมือสนาม ช 2

ลูกจ้างประจำ

นายเที่ยง  โอกระโทก
ช่างฝีมือสนาม ช 2

ลูกจ้างประจำ

นายอารมย์  ขาวผ่อง
ช่างฝีมือสนาม ช 2

ลูกจ้างประจำ
 

นายบรรจบ  สิทธิโชค
ช่างฝีมือสนาม ช 2

ลูกจ้างประจำ