ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

โครงการอ่างเก็บน้ำเขาสามสิบ

ความเป็นมา
        โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ เป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงมีพระราชดำริ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2525 ให้กรมชลประทานโดยสำนักงานชลประทานที่ 9 จัดหาแหล่งน้ำสำรอง ให้กับกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ฯ และกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ฯ ที่ตั้งขึ้นใหม่ในเขตอำเภอสระแก้ว และจัดหาน้ำให้ราษฎรที่อยู่ในเขตบริเวณใกล้เคียงเขาสามสิบ เพื่อการเกษตรกรรมด้วย ดังนั้น สำนักงานชลประทานที่ 9 จึงได้วางแผนงานก่อสร้าง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ โดยมีระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2527 และได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2529

ที่ตั้งและลักษณะภูมิประเทศ
        อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านเขาสามสิบ ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะบริเวณอ่างเก็บน้ำ เป็นหุบ มีคลองสามสิบไหลผ่าน แต่ไม่ตลอดปี จะแห้งในฤดูแล้ง ถ้าในฤดูฝนน้ำจะหลาก ไหลแผ่กว้าง แต่มีเพียงชั่วระยะเวลาหลังจากฝนตกหนักเท่านั้น ทั้งนี้เพราะตัวคลองกว้างประมาณ 3-4 เมตร และลึกประมาณ 1.50-2.00 เมตร ดังนั้น ในเขตบริเวณใกล้กับลำห้วย จึงมีนาข้าวอยู่บ้าง แต่พื้นที่โครงการฯ ส่วนใหญ่เป็นนา และพืชไร่ ลักษณะทั่วไป เป็นดินเหนียวปนลูกรัง และมีหิน

ลักษณะโครงการ
ทำนบดิน
        - ทำเลที่สร้างทำนบดิน แผนที่ระวาง 5436 III พิกัด 48 PSA 947129
        - พื้นที่รับน้ำฝน 12.50 ตร.กม.
        - ปริมาณฝนตกเฉลี่ยทั้งปี 1,517.00 มม.
        - ปริมาณน้ำทั้งปีที่ไหลลงอ่างเก็บน้ำ 5.70 ล้าน ลบ.ม.
        - ทำนบดิน สูง 14.00 ม.
        - ทำนบดิน ยาว 1,180.00 ม. (6.00)
        - ระดับสันทำนบ +96.50 ม. (รทก.)
        - ระดับน้ำสูงสุด +95.30 ม. (รทก.)
        - ระดับน้ำเก็บกัก +94.50 ม. (รทก.)
        - ความจุอ่างเก็บน้ำ 5.70 ล้าน ลบ.ม.
        - ความจุอ่างเก็บน้ำที่ระดับต่ำสุด 1.14 ล้าน ลบ.ม.
        - ความจุอ่างเก็บน้ำสำรองใช้งาน 4.56 ล้าน ลบ.ม.
        - พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับน้ำสูงสุด (ประมาณ 1,050 ไร่) 1.68 ตร.กม.

ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ
        - ทางระบายน้ำล้นแบบช่องเปิด กว้าง 21.50 ม.
        - ทรบ.ฝั่งขวา 2- 0 0.40 ม. ทรบ.ฝั่งซ้าย 1- 0 0.40 ม.
        - ระบบส่งน้ำโดยท่อ AC 1-0 0.40 ม. 16.728 กม.
        - ท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร (ท่อ AC) ความยาว 2.940 กม. มี 4 ขนาด
        - ท่อ AC 1-0 0.40 ม. ยาว 1.940 กม.
        - ท่อ AC 1-0 0.30 ม. ยาว 0.610 กม.
        - ท่อ AC 1-0 0.25 ม. ยาว 0.255 กม.
        - ท่อ AC 1-0 0.15 ม. ยาว 0.135 กม.
        - ท่อส่งน้ำฝั่งซ้าย (AC) ความยาว 4.030 กม. มี 2 ขนาด
        - ท่อ AC 1-0 0.40 ม. ยาว 3.124 กม.
        - ท่อ AC 1-0 0.30 ม. ยาว 0.906 กม.

ค่าลงทุน
        ทำนบดินพร้อมระบบส่งน้ำ 86.4759 ล้านบาท

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
        - ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก ประมาณ 2,680 ไร่
        - เก็บน้ำไว้ใช้อุปโภค-บริโภค ตลอดปี
        - ช่วยบรรเทาอุทกภัยในเขตบริเวณลุ่มน้ำคลองสามสิบ
        - บริเวณอ่างเก็บน้ำ สามารถที่จะใช้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลา
        - เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

 
 

นายศรัญย์   สุพันธมาตย์
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
 

นายกมล  จันทร์ลา
ช่างฝีมือสนาม ช 4 / หน

ลูกจ้างประจำ

นายประสพโชค จันทร
ช่างฝีมือสนาม ช 2

ลูกจ้างประจำ