หน้าหลัก ทีมงาน แผนงาน แผ่นพับ ดาว์นโหลด

วิสัยทัศน์ KM ของกรมชลประทาน

"มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้ พัฒนาเครือข่าย  และศูนย์กลางการเรียนรู้   โดยใช้วิธีการ  และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อความเป็นเลิศด้าน  บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน"

วัฒนธรรมการเรียนรู้กรมชลประทาน

1. พัฒนาตนเอง  2. มีคุณธรรม,ความเสมอภาค 3. เห็นประโยชน์ส่วนรวม  4. รักองค์กร  5. การทำงานเป็นทีม  6. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  7. แลกเปลี่ยนความรู้  8. ถ่ายทอดความรู้

การจัดการความรู้โครงการชลประทานสกลนคร