Not seeing a Scroll to Top Button? Go to our FAQ page for more info.วิสัยทัศน์กรมชลประทาน : กรมชลประทานเป็นองค์กร อัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security ) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
     รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 10
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
ส่วนแผนงาน
ส่วนเครื่องจักรกล
โครงการฯ ลพบุรี
โครงการฯ พระนครศรีอยุธยา
โครงการฯ เพชรบูรณ์
โครงการส่งน้ำฯ มโนรมย์
โครงการส่งน้ำฯ ช่องแค
โครงการส่งน้ำฯ โคกกะเทียม
โครงการส่งน้ำฯ มหาราช
โครงการส่งน้ำฯ เริงราง
โครงการส่งน้ำฯ คลองเพรียวฯ
โครงการส่งน้ำฯ ป่าสักใต้
โครงการส่งน้ำฯ บางบาล
โครงการส่งน้ำฯ นครหลวง
โครงการส่งน้ำฯ ป่าสักชลสิทธ์
โครงการก่อสร้าง 10


กรมชลดอทคอม
Spec.
การขออนุญาตใช้น้ำฯ
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส
สารสนเทศแหล่งน้ำชลประทาน
ระบบเครือข่าย VPN
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์โครงการฯ
Website counter

โครงการชลประทานสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 
Saraburi Province Irrigation Project , Regional Irrigatio Office 10


นี่คือความจริงของ "น้ำ" "เขื่อน" และ "ป่า"


รายงานสรุปสภาพสถานการณ์น้ำรายวัน
รายงานสรุปสภาพสถานการณ์น้ำรายสัปดาห์
คาดการณ์ปริมาณน้ำท่ารายวัน
สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
ผังการบริหารจัดการน้ำ สำนักชลประทานที่ 10
แผนผังสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตอนบน
แผนผังสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตอนล่าง
ผังสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
powerpoint รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน


สำนักงานชลประทานที่ 10
สรุปรายงานสภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง จังหวัดสระบุรี
วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560

อ่างเก็บน้ำ ความจุ รทก.
(ล้าน ลบ.ม.)
ระดับน้ำใน
อ่างสูงสุด
(ม.รทก.)
ระดับน้ำ
ในอ่างวันนี้
(ม.รทก.)
ปริมาตรน้ำในอ่าง
(ล้าน ลบ.ม)
% รนก ปริมาณน้ำไหลลงอ่าง
(ล้าน ลบ.ม)
ปริมาณน้ำระบายเฉลี่ย
(ล้าน ลบ.ม)
วันนี้ เมื่อวาน วันนี้ เมื้อวาน วันนี้ เมื่อวาน
ป่าสักชลสิทธิ์ 960.00 43.00 37.59 255.43 253.12 27 17.87 16.36 15.62 13.00
คำตะเคียน 0.70 - - 0.127 0.127 18 0.000 0.000 0.000 0.000
บ้านดง 3.18 77.00 71.35 1.314 1.290 41 0.024 0.026 0.000 0.000
ห้วยหินขาว 1.10 38.30 35.65 0.471 0.474 43 0.000 0.000 0.002 0.002
มวกเหล็ก 61.00 100.00 82.15 13.133 13.042 22 0.151 0.074 0.060 0.060

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผส.ชป.10 พร้อมผู้อำนวยการโครงการฯ ในเขตจ.สระบุรีและวศ.คป.สระบุรี เข้าหารือกับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

นายศักดิ์ศิริ อยู่สุข ผส.ชป.10 พร้อมผู้อำนวยการโครงการฯ ในเขตจังหวัดสระบุรี ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นายอำเภอแก่งคอยและเสาไห้ร่วมประชุมหารือ เรื่อง การบริหารจัดการน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสระบุรี

นายมาโนช วัฒนะโชติ ผคป.สระบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560

นายมาโนช วัฒนะโชติ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสระบุรี เป็นประธานการประชุมโครงการชลประทานสระบุรีประจำเดือนกรกฎาคม 2560 ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมโครงการชลประทานสระบุรี


โครงการแก้มลิง
ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมชลประทาน
แนวคิดการสร้างเขื่อนใต้ดิน
วิวัฒน์แห่งชลประทาน
พระอัจฉริยภาพด้านอุทกวิทยาเพื่อประโยชน์แห่งประชา

แบบฝายประชารัฐ


โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560


ssss

  
ติดตามข่าวสาร Facebook โครงการชลประทานสระบุรี

Fanpage สำนักงานชลประทานที่ 10

Fanpage เรารักชลประทาน


Fanpage ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน


ปีที่ 4 ฉบับที่ 34
ประจำเดือนกรกฎาคม 60


ปีที่ 3 ฉบับที่ 33
ประจำเดือนมิถุนายน 60ปีที่ 3 ฉบับที่ 32
ประจำเดือนพฤษภาคม 60


ปีที่ 3 ฉบับที่ 31
ประจำเดือนเมษายน 60

 

จัดทำโดย
ศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานสระบุรี
ที่อยู่ 2/47 ซอย 15 ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
E-mail saraburirid@gmail.com
Tel : 036-214216 Fax : 036-315707

 

"Back to top"