วิสัยทัศน์กรมชลประทาน : กรมชลประทานเป็นองค์กร อัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security ) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579
     รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน 

กรมชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 10
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ส่วนวิศวกรรมบริหาร
ส่วนบริหารจัดการน้ำฯ
ส่วนแผนงาน
ส่วนเครื่องจักรกล
โครงการฯ ลพบุรี
โครงการฯ พระนครศรีอยุธยา
โครงการฯ เพชรบูรณ์
โครงการส่งน้ำฯ มโนรมย์
โครงการส่งน้ำฯ ช่องแค
โครงการส่งน้ำฯ โคกกะเทียม
โครงการส่งน้ำฯ มหาราช
โครงการส่งน้ำฯ เริงราง
โครงการส่งน้ำฯ คลองเพรียวฯ
โครงการส่งน้ำฯ ป่าสักใต้
โครงการส่งน้ำฯ บางบาล
โครงการส่งน้ำฯ นครหลวง
โครงการส่งน้ำฯ ป่าสักชลสิทธ์
โครงการก่อสร้าง 10


กรมชลดอทคอม
Spec.
การขออนุญาตใช้น้ำฯ
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
สารสนเทศแหล่งน้ำชลประทาน
ระบบเครือข่าย VPN
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
การขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไชต์โครงการฯ
Website counter

โครงการชลประทานสระบุรี สำนักงานชลประทานที่ 10 
Saraburi Province Irrigation Project , Regional Irrigatio Office 10 
   


รายงานสรุปสภาพสถานการณ์น้ำรายวัน
รายงานสรุปสภาพสถานการณ์น้ำรายสัปดาห์
คาดการณ์ปริมาณน้ำท่ารายวัน
สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน
ผังการบริหารจัดการน้ำ สำนักชลประทานที่ 10
แผนผังสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตอนบน
แผนผังสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตอนล่าง
ผังสภาพน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา
powerpoint รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำกรมชลประทาน


ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วย ผคป.สระบุรี และ วศ.คป.สระบุรี เข้าร่วมงานเสวนา "สานต่อ ชลประทาน โครงการพระราชดำริ" ต.ท่าลาน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี ณ  ที่ทำการกลุ่มผู้ใช้น้ำ แก่งคอย-บ้านหมอ ต.ต้นตาล-พระยาทด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม 2561

นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผวจ.สระบุรี (ประธานพิธีเปิด) พร้อมคณะผู้บริหารส่วนราชการจังหวัดสระบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่  10 และคณะผู้บริหารสำนักงานชลประทานที่ 10
ร่วมเปิดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านครัว ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการชลประทานสระบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมเวที "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" เวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการฯ ระดับตำบล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ จังหวัดสระบุรี โดยข้าราชการสำนักงานชลประทานที่ 10 เฝ้ารับเสด็จและกราบบังคมทูลรายงานและความก้าวหน้าในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560


เอกสารประกอบ การขอปรับเพิ่มฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
       โครงการชลประทานสระบุรี

คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานคณะกรรมการจัดการ
คู่มือการปฏิบัติงานการดำเนินงานอาสาสมัครชลประทาน
คู่มือปฏิบัติงานการดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนรวมของประชาชน

โครงการแก้มลิง
ตราสัญลักษณ์เครื่องหมายราชการกรมชลประทาน
แนวคิดการสร้างเขื่อนใต้ดิน
  วิวัฒน์แห่งชลประทาน
พระอัจฉริยภาพด้านอุทกวิทยาเพื่อประโยชน์แห่งประชา


ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเขื่อนและความปลอดภัยของเขื่อน

๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน


ssss

  
ติดตามข่าวสาร Facebook โครงการชลประทานสระบุรี

Fanpage สำนักงานชลประทานที่ 10

Fanpage เรารักชลประทาน


Fanpage ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน


ปีที่ 5 ฉบับที่ 46
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 61


ปีที่ 5 ฉบับที่ 45
ประจำเดือนมกราคม 61ปีที่ 4 ฉบับที่ 44
ประจำเดือนธันวาคม 60


ปีที่ 4 ฉบับที่ 43
ประจำเดือนพฤศจิกายน 60

 

จัดทำโดย
ศูนย์สารสนเทศโครงการชลประทานสระบุรี
ที่อยู่ 2/47 ซอย 15 ถนนสุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี
E-mail saraburirid@gmail.com
Tel : 036-214216 Fax : 036-315707

 

"Back to top"