เมนูหลัก
ประวัติโครงการ
แหล่งน้ำที่สำคัญ
การบริหารจัดการน้ำ
   
   
   
   
การบริหารจัดการน้ำ
 

 


จังหวัดสิงห์บุรี ไม่มีแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่สำหรับเก็บกักน้ำ เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร แต่มีระบบชลประทานครอบคลุมพื้นที่จำนวน 411,781 ไร่ โดยมีแหล่งน้ำต้นทุนจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ ยกระดับน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ไหลเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ต่างๆ กระจายน้ำสู่คลองส่งน้ำสายซอย ส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรทั้งหมดในจังหวัดสิงห์บุรี และเป็นจังหวัดแรกที่มีการดำเนินงานจัดรูปที่ดินเพื่อประโยชน์ในการทำการเกษตร โดยมีพื้นที่จัดรูปที่ดินอยู่ใน  5 อำเภอ  จำนวน  108,277 ไร่ จึงทำให้จังหวัดสิงห์บุรี  สามารถทำนาได้ปีละ 2 - 3 ครั้ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน 6 โครงการ คือ
1.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ  สำนักชลประทานที่ 12 พื้นที่ชลประทาน 90,244 ไร่   ที่ทำการหัวงานตั้งอยู่ที่  ตำบลชัยนาท   อำเภอเมือง  จังหวัดชัยนาท  ส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ฝั่งขวา (ตะวันตก) ของแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่ อำเภออินทร์บุรี   อำเภอเมืองสิงห์บุรี  และอำเภอพรหมบุรี
2.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร  สำนักชลประทานที่ 12 พื้นที่ชลประทาน 159,800 ไร่ ที่ทำการหัวงานตั้งอยู่   ตำบลโพธิ์ชนไก่  อำเภอบางระจัน  จังหวัดสิงห์บุรี     ส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่อำเภออินทร์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี อำเภอบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน และอำเภอท่าช้าง  
3.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี สำนักชลประทานที่ 12 พื้นที่ชลประทาน 26,263 ไร่ ที่ทำการหัวงานตั้งอยู่ที่ ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทองจังหวัดอ่างทอง ส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่อำเภอค่ายบางระจัน อำเภอเมืองสิงห์บุรี และอำเภอท่าช้าง   
4.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช สำนักชลประทานที่ 10 พื้นที่ชลประทาน 108,595 ไร่ ที่ทำการตั้งหัวงานอยู่ที่   ตำบลม่วงหมู่   อำเภอเมืองสิงห์บุรี   จังหวัดสิงห์บุรี  ส่งน้ำแห้แก่พื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห์บุรี  ฝั่งซ้าย (ตะวันออก)   ของแม่น้ำเจ้าพระยา   ตั้งแต่เขตอำเภออินทร์บุรี    อำเภอเมืองสิงห์บุรี    และอำเภอพรหมบุรี  
5.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค สำนักชลประทานที่ 10 พื้นที่ชลประทาน 23,235 ไร่ ที่ทำการหัวงานตั้งอยู่ที่  ตำบลพรหมนิมิต  อำเภอตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  ส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห์บุรี    ตั้งแต่เขตอำเภออินทร์บุรี  และอำเภอเมืองสิงห์บุรี  การช3.การบริหารจัดการน้ำ
6.โครงกาส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ สำนักชลประทานที่ 10 พื้นที่ชลประทาน 3,644 ไร่ ที่ทำการหัวงานตั้งอยู่  ตำบลท่าฉนวน  อำเภอมโนรมย์จังหวัดชัยนาท  ส่งน้ำให้แก่พื้นที่ชลประทานในเขตจังหวัดสิงห์บุรี เขตอำเภออินทร์บุรี

  ตารางแสดงพื้นที่ชลประทานทั้ง 6 โครงการฯ ในเขตจังหวัดสิงห์บุร

ลำดับที่

โครงการ

พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)

พื้นที่ชลประทาน (ไร่)

 

สำนักชลประทานที่ 12

ฝั่งขวาของแม่น้ำเจ้าพระยา

 

1

บรมธาตุ

101,986

90,244

2

ชัณสูตร

177,290

159,800

3

ยางมณี

27,439

26,263

 

สำนักชลประทานที่ 10

ฝั่งซ้ายของแม่น้ำเจ้าพระยา

 

4

มหาราช

143,110

108,595

5

ช่องแค

23,500

23,235

6

มโนรมย์

3,644

3,644

 

รวม

476,969

411,781

 ตารางแสดงพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาในรายอำเภอ เขตจังหวัดสิงห์บุรี

อำเภอ/โครงการ

บรมธาตุ

ชัณสูตร

ยางมณี

มหาราช

ช่องแค

มโนรมย์

รวม

เมืองสิงห์บุรี

18,558

3,245

3,599

32,984

1,250

-

59,636

อินทร์บุรี

39,121

8,870

-

57,171

21,985

3,644

130,791

บางระจัน

18,515

82,720

-

-

-

-

101,235

ค่ายบางระจัน

-

51,290

7,184

-

-

-

58,474

พรหมบุรี

13,650

-

7,480

18,440

-

-

39,570

ท่าช้าง

400

13,675

8,000

-

-

-

22,075

รวม

90,244

159,800

26,263

108,595

23,235

3,644

411,781

แผนที่แสดงระบบชลประทานในเขตจังหวัดสิงห์บุร

                                                                         6.โครงกาส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ สำนักชลประทานที่ 10 พื้นที่ชลประทาน 3,644 ไร่

 

waterreport สรุปสถานการณ์น้ำ พยากรณ์อากาศ
ปริมาณน้ำท่า/ผังน้ำ ปริมาณน้ำในอ่าง/เขื่อน พยากรณ์ปริมาณน้ำท่า
ระบบโทรมาตร ระดับน้ำทะเล รวมลิงค์เรื่องน้ำ
โทรศัพท์ : 0-3652-1511 โทรสาร : 0-3652-3478
E-mail โครงกาฯร : singburi_rid12@hotmail.com

โครงการชลประทานสิงห์บุรี  ตำบลบางกระบือ   อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 16000