เมนูหลัก
ประวัติโครงการ
แหล่งน้ำที่สำคัญ
การบริหารจัดการน้ำ
 
   
   
    
 
 
 
บุคลากรโครงการชลประทานสิงห์บุรี
ข้าราชการ ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง หน้าที่

นายชิษณุพงศ์ นิลวดีพุฒิพัชร
ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน
(วิศวกรรมชลประทาน) ต้น

ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานสิงห์บุรี

ฝ่ายวิศวกรรม

นายเริงฤทธิ์  เจียรสุมัย
นายช่างชลประทานอาวุโส
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
นายวัชรินทร์  ชาติมนตรี
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
วิศวกรชลประทานชำนาญการ
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
นายอภิชาติ  ธรรมวิโรจน์ศิริ
นายช่างชลประทานชำนาญงาน
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
- นายวัชรินทร์  ชาติมนตรี
วิศวกรชลประทานชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและ
บำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายช่างกล

นายจรัญ มั่นคง
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

หัวหน้าฝ่ายช่างกล
งานบริหารทั่วไป

น.ส.บุญเยือน เนียมจันทร์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

หัวหน้างานบริหารทั่วไป
หน่วยเบิกจ่าย
นางสิรภัทร เม่นตะเภา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

น.ส.ปทิตตา ชาติมนตรี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 
     
 
 

 

 
 
     

 

 

   
 
     
   
โทรศัพท์ : 0-3652-1511 โทรสาร : 0-3652-3478
E-mail โครงกาฯร : singburi_rid12@hotmail.com

โครงการชลประทานสิงห์บุรี  ตำบลบางกระบือ   อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 16000