เมนูหลัก
ประวัติโครงการ
แหล่งน้ำที่สำคัญ
การบริหารจัดการน้ำ
   
   
   
   
ประวัติโครงการฯ สิงห์บุรี
 

 


การชลได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2495  พร้อมกับการก่อสร้างเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาท  โดยเริ่มก่อสร้างอาคารประตูทดน้ำและระบายน้ำ ที่ตำบลโพชนไก่  อำเภอบางระจัน  กม. 42+000 ของแม่น้ำน้อย  ( ปัจจุบัน เป็นที่ตั้งหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร ) เพื่อเป็นอาคารทดน้ำ     ยกระดับน้ำในแม่น้ำน้อยให้มีระดับสูงขึ้น   เพื่อส่งน้ำให้พื้นที่เพาะปลูกบางส่วนในเขต   อำเภออินทร์บุรี    อำเภอเมืองสิงห์บุรี  อำเภอบางระจัน  อำเภอค่ายบางระจัน และอำเภอท่าช้าง ในปีต่อมาได้มีการก่อสร้าง   หัวงานและระบบส่งน้ำ   ฝั่งขวาแม่น้ำเจ้าพระยา  ได้แก่  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี และฝั่งซ้ายแม่น้ำเจ้าพระยา  ได้แก่ โครงการส่งน้ำและำบำรุงรักษา มหาราช  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค ควบคุมการส่งน้ำ ให้แก่พื้นที่การเพาะปลูกของจังหวัดสิงห์บุรี โดยดำเนินการสร้างหัวงานและระบบส่งน้ำเสร็จเมื่อ พ.ศ.2506 ต่อมาในปี พ.ศ.2507 ได้เริ่มก่อสร้างระบบ  คันคูและคูน้ำ เพื่อกระจายน้ำให้ทั่วถึงพื้นที่เพาะปลูก  และในปี พ.ศ.2508   จึงได้เริ่มดำเนินการจัดรูปที่ดินขึ้น โดยเริ่มศึกษาข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิศวกรรม  และเริ่มก่อสร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2512   ในเขตพื้นที่ตำบลสระแจง อำเภอบางระจันของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร  พื้นที่ 1,000  ไร่   เป็นตัวอย่างแห่งแรกในประเทศไทย  โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นความก้าวหน้า     ในการพัฒนาการชลประทานในระบบไร่นาที่สมบูรณ์

 

 

waterreport สรุปสถานการณ์น้ำ พยากรณ์อากาศ
ปริมาณน้ำท่า/ผังน้ำ ปริมาณน้ำในอ่าง/เขื่อน พยากรณ์ปริมาณน้ำท่า
ระบบโทรมาตร ระดับน้ำทะเล รวมลิงค์เรื่องน้ำ
โทรศัพท์ : 0-3652-1511 โทรสาร : 0-3652-3478
E-mail โครงกาฯร : singburi_rid12@hotmail.com

โครงการชลประทานสิงห์บุรี  ตำบลบางกระบือ   อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 16000