เมนูหลัก
ประวัติโครงการ
แหล่งน้ำที่สำคัญ
การบริหารจัดการน้ำ
   
   
   
   
บทบาทหน้าที่ โครงการชลประทานสิงห์บุรี
 SINGBURI   PROVINCIAL   IRRIGATION   PROJECT  

 
 


บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ควบคุมการดำเนินการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย
2. ควบคุมและบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการและงานบัญชีการเงิน
3. ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ
4. ประสานงานกับส่วนราชการอื่น ๆ  เพื่อเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก   
5. ส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ  การเกิดอุทกภัย  
6. วางแผนงานส่งน้ำและบำรุงรักษาและระบายน้ำ
7. จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า  น้ำฝน และปริมาณน้ำที่ส่งเข้าพื้นที่โครงการ
ชลประทาน ขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่  โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ  โครงการพิเศษอื่นๆ เช่น โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลางเร่งด่วน โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง

8. ปฏิบัติงานก่อสร้างอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

        


หน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะ CEO กรมชลประทาน   
   

1. เป็นตัวแทนกรมฯ  ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและแผนพัฒนา จัดการน้ำในเชิงบูรณาการ ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำของกรมชลประทาน เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม  โดยมีอำนาจตัดสินใจ สั่งการงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบยกเว้นแต่งานด้านนโยบาย

2. ประสานงาน และร่วมมือกับส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งภาคราชการ  ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาคม  เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการไปได้ด้วยดี

3. ติดตาม เร่งรัด งานชลประทานทุก ๆ ด้านในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและแผนพัฒนาและจัดการน้ำ

4. เป็นตัวแทนกรมฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการและคณะทำงานด้านต่างๆ ที่จังหวัดแต่งตั้ง

5. จัดทำระบบฐานข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตพื้นที่จังหวัด เช่น ข้อมูลด้านแหล่งน้ำ พื้นที่ชลประทาน สภาพทางอุทกวิทยา เป็นต้น ตลอดจนเป็นศูนย์กลางข้อมูลดังกล่าวที่มีความทันสมัย ถูกต้อง สามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในระดับจังหวัดได้      

6. ให้คำปรึกษา  แนะนำ  แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการชลประทาน การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัย ฯลฯ     

7. กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานที่รับผิดชอบ ติดตามประเมินผล รายงานข้อมูล ข้อเท็จจริง ตลอดจนผลการปฏิบัติราชการต่างๆ ที่ดำเนินการร่วมกับจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และอธิบดีทราบ

 

                                                                          6.โครงกาส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ สำนักชลประทานที่ 10 พื้นที่ชลประทาน 3,644 ไร่

 
waterreport สรุปสถานการณ์น้ำ พยากรณ์อากาศ
ปริมาณน้ำท่า/ผังน้ำ ปริมาณน้ำในอ่าง/เขื่อน พยากรณ์ปริมาณน้ำท่า
ระบบโทรมาตร ระดับน้ำทะเล รวมลิงค์เรื่องน้ำ
โทรศัพท์ : 0-3652-1511 โทรสาร : 0-3652-3478
E-mail โครงกาฯร : singburi_rid12@hotmail.com

โครงการชลประทานสิงห์บุรี  ตำบลบางกระบือ   อำเภอเมือง  จังหวัดสิงห์บุรี 16000