สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2561

ณ ศูนย์การจัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลคลองเขิน

หมู่ 7 ตำบลคลองเขิน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 29 มกราคม 2561