สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน
ประวัติของหน่วยงาน
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
ฝ่ายส่งน้ำฯ
ฝ่ายช่างกล
ทำเนียบหัวหน้าโครงการฯ
ติดต่อประสานงาน
กรอบงานบริหารทั่วไป


 • กาญจนบุรี
 • ราชบุรี
 • นครปฐม
 • สมุทรสงคราม


 • เขื่อนแม่กลอง
 • ท่ามะกา
 • พนมทวน
 • กำแพงแสน
 • นครปฐม
 • นครชุม
 • ราชบุรีฝั่งขวา
 • ราชบุรีฝั่งซ้าย
 • บางเลน
 • ดำเนินสะดวก
 • สองพี่น้อง • นายกัมพล ธนภิญโญ

  หัวหน้างานบริหารทั่วไป

  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ การรักษาความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่างๆ ในงานของกรมชลประทาน ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย