สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน
ประวัติของหน่วยงาน
งานบริหารทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
ฝ่ายส่งน้ำฯ
ทำเนียบหัวหน้าโครงการฯ
ติดต่อประสานงาน
กรอบฝ่ายช่างกล


 • กาญจนบุรี
 • ราชบุรี
 • นครปฐม
 • สมุทรสงคราม


 • เขื่อนแม่กลอง
 • ท่ามะกา
 • พนมทวน
 • กำแพงแสน
 • นครปฐม
 • นครชุม
 • ราชบุรีฝั่งขวา
 • ราชบุรีฝั่งซ้าย
 • บางเลน
 • ดำเนินสะดวก
 • สองพี่น้อง • นายนคร อาวรณ์

  รักษาการหัวหน้าฝ่ายช่างกล

  ฝ่ายช่างกล มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่น ๆ ในเขตโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย