หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน
วิสัยทัศน์....." กรมชลประทานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ที่มุ่งสร้างความมั่นคงด้านน้ำ (Water Security) เพื่อเพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี 2579"

         
นายพิเชษฐ    ภัคพยัต
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงครามประวัติกรมชลประทาน
ประวัติของหน่วยงาน
ภาระกิจในการดำเนินการ
งานบริหารทั่วไป
การเงินและบัญชี
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
ฝ่ายส่งน้ำฯ
ฝ่ายช่างกล
กรอบอัตรากำลัง
ทำเนียบหัวหน้าโครงการฯ
แผนที่ มาโครงการฯ    คลิก
แผนที่ มาโครงการฯ    คลิก
ติดต่อประสานงาน


    ผลการตรวจวัดค่าความเค็ม
    คำสั่งกรมชลประทาน
    บัญชีอาคารรายงานตัวชี้วัด ชป.29
     Schematic การไหลของน้ำ จังหวัดสมุทรสงคราม
    แผนผังเวลาเดินทางการไหลของน้ำ
    พื้นที่ชลประทานสมุทรสงคราม
    จุดตรวจวัดค่าความเค็มในจังหวัด
    ประกวดราคาจัดซื้อ/จ้าง
    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ
    ระดับน้ำขึ้น - ลง ปี 63
    โครงการพระราชดำริ
    1 จังหวัด 1 โครงการ
    การดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


   ค้นหาใน
Google RID
 
 
Free Web Counters
จำนวนผู้เข้าชม
       
   
     

           
   

     สถานการณ์น้ำ กรมชลประทาน         มาตราน้ำแม่น้ำแม่กลอง                                                                            ปี63 เดือน มิถุนายน
    แผนการจัดสรรน้ำแม่น้ำแม่กลองฤดูฝนปี 2563
                ศรีนครินทร์     วชิราลงกรณ์
  สถานการณ์น้ำประจำวัน              ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 2 เขื่อน         
ดู ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า                                             อาคารชลประทานสมุทรสงคราม  คลิกที่นี่
                              
     
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นายพิเชษฐ ภัคพยัต
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓
ณ บริเวณโครงการชลประทานสมุทรสงคราม
ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
เพื่อสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติ
อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นละออง และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี


                                                        
                          ( 29 เม.ย. 63 )                                                        ( 28 เม.ย. 63 )

                                    
                          ( 16 เม.ย. 63 )                                                        ( 14 เม.ย. 63 )

                                   โครงการแก้มลิงทุ่งหิน สมุทรสงคราม   คลิก


     
แบบฟอร์มขออนุญาต  
       Update. 6 มิถุนายน 2563
------------------------------------------
โครงการชลประทานสมุทรสงคราม
161 หมู่ 9 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จ. สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ 0-3475-6646 ,0-3475-6676 โทรสาร 0-3476-6646
E-Mail : songkarm@mail.rid.go.th
E-Mail : skmrid13@hotmail.com