หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน
ประวัติของหน่วยงาน
งานบริหารทั่วไป
งานการเงินและบัญชี
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายส่งน้ำฯ
ฝ่ายช่างกล
ทำเนียบหัวหน้าโครงการฯ
ติดต่อประสานงาน
กรอบฝ่ายจัดสรรน้ำฯ


 • กาญจนบุรี
 • ราชบุรี
 • นครปฐม
 • สมุทรสงคราม


 • เขื่อนแม่กลอง
 • ท่ามะกา
 • พนมทวน
 • กำแพงแสน
 • นครปฐม
 • นครชุม
 • ราชบุรีฝั่งขวา
 • ราชบุรีฝั่งซ้าย
 • บางเลน
 • ดำเนินสะดวก
 • สองพี่น้อง • นายกิตติศักดิ์ สุภาดี

  นายช่างชลประทานอาวุโส
  หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ

  ฝ่ายจัดสรรน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำ และการใช้น้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดำเนินการเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการต่างๆ รวมทั้งงานด้านเกษตรชลประทาน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องในการวางแผนปลูกพืช การสำรวจเพื่อเก็บสถิติผลผลิตในด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธีเพื่อเพิ่มผลผลิตในด้านการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย