สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน

การขอใช้ที่ราชพัสดุ


ใบคำร้อง
ชป.393 : คำร้องขอใช้ที่ดิน

แบบตรวจสอบ
ชป.393/1 : แบบตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามทางน้ำ
ชป.393/2 : แบบตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างสะพานเลียบทางน้ำ
ชป.393/3 : แบบตรวจสอบการวางท่อประปาในเขตชลประทาน
ชป.393/4 : แบบตรวจสอบการขออนุญาตฝังท่อส่งน้ำ ท่อระบายน้ำ
ชป.393/5 : แบบตรวจสอบการขออนุญาตใช้น้ำชลประทาน ตั้งโรงสูบน้ำชลประทาน และวางท่อส่งน้ำ
ชป.393/6 : แบบตรวจสอบการขออนุญาตปักเสา พาดสายหรือร้อยสายไฟฟ้า/โทรศัพท์ในเขตชลประทาน
ชป.393/7 : แบบตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างถนนเชื่อมและปรับปรุงคันคลอง
ชป.393/8 : แบบตรวจสอบการขออนุญาตใช้ที่ราชพัสดุ
ชป.393/9 : แบบตรวจสอบการอนุญาตให้จัดระเบียบเดินรถโดยสารประจำทาง
ชป.393/10 : แบบตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่ง

แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
ผ.ย. 37 : หนังสืออนุญาตให้สร้างสะพาน
ผ.ย. 38 : หนังสืออนุญาตให้ฝังท่อ/วางท่อ และใช้น้ำ
ผ.ย. 39 : หนังสืออนุญาตให้ ปักเสา พาดสาย หรือร้อยสาย ไฟฟ้า/โทรศัพท์
ผ.ย. 40 : หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงถนน
ผ.ย. 41 : หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง ในเขตที่ดินกรมชลประทาน
ผ.ย. 42 : หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ดินเขตคันคลองและชานคลองเพื่อฝังท่อระบายน้ำเสีย
ผ.ย. 43 : หนังสืออนุญาตให้ขุดลอกคลองชลประทาน
ผ.ย. 44 : หนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างอาคารป้องกันตลิ่งทางน้ำชลประทาน
ผ.ย. 55 : หนังสือขอต่ออายุหนังสืออนุญาต

The End