สวัสดีครับ  โครงการชลประทานสมุทรสงคราม  สวัสดีค่ะ
หน้าหลัก สชป.13 หน่วยงานในสังกัด สชป.13 หน่วยงานในสังกัดกรม กรมชลประทาน
ประวัติของหน่วยงาน
งานบริหารทั่วไป
ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายจัดสรรน้ำฯ
ฝ่ายส่งน้ำฯ
ฝ่ายช่างกล
ทำเนียบหัวหน้าโครงการฯ
ติดต่อประสานงาน
กรอบการเงินและบัญชี


 • กาญจนบุรี
 • ราชบุรี
 • นครปฐม
 • สมุทรสงคราม


 • เขื่อนแม่กลอง
 • ท่ามะกา
 • พนมทวน
 • กำแพงแสน
 • นครปฐม
 • นครชุม
 • ราชบุรีฝั่งขวา
 • ราชบุรีฝั่งซ้าย
 • บางเลน
 • ดำเนินสะดวก
 • สองพี่น้อง • นายกัมพล ธนภิญโญ

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

  งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานการเงินและบัญชี และพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย